مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin Bookmark and Share

مرکزتحقیقات علوم اعصاب کودکان با ابرازتاسف ازاینکه درسال های اخیربیماری «ام اس» کودکان درکشورشیوع نگران کننده ای دارد، ازارائه پروتکل درمانی برای درمان این بیماری خبرداد.
دکتر محمدمهدی ناصحی درگفتگوبا ایسنا، «ام اس» را یک بیماری مربوط به اختلال درسیستم ایمنی دانست وگفت: دراین بیماری سیستم ایمنی فرد دچاراختلال می شود وبه همین دلیل میلین یا غلاف عصب ازبین می رود.

وی ادامه داد: تخریب غلاف عصب منجربه اختلال درعملکردهای فرد خواهد شد که با تظاهرات وعوارض مختلفی مانند آتاکسی یا ناهماهنگی وبی نظمی حرکات عضلات، اختلال درراه رفتن، تشنج، اختلالات حرکتی وحسی وسایرتظاهرات عصبی همراه است.
ناصحی، سن بروزبیماری«ام اس» را درسنین جوانی به بالا دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه شیوع این بیماری درسال های اخیردرمیان کودکان بیشترشده است.دانشیاردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دلیل این امررا نامشخص دانست اضافه کرد: اینکه آیا عوامل محیطی دربروزاین بیماری درکودکان نقش دارد یا سایرعوامل، مشخص نیست؛
ولی بررسی های ما نشان می دهد که درسال های اخیرتعداد کودکان مبتلا به بیماری«ام اس» نسبت به سال های گذشته بیشترشده وشیوع آن نگران کننده است.
وی به بیان وضعیت شیوع این بیماری در کشور پرداخت و یادآور شد: بر اساس آمارهایی که تاکنون به دست آورده ایم، در شهرهای تهران و اصفهان شیوع این بیماری بیشتراست.
    
     منبع:  روزنامه رسالت، شماره 8973