مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin Bookmark and Share
«تو نمی فهمی!» در سکوت و آرامش شب پارک صدایم می پیچد، اما خشم من تخلیه نمی شود. بعد از مدت ها عصبانیت در صدا، کلمات و چهره ام هم زمان بیدار شده است.

 «بیماری هیچ مشکلی برای تو درست نکرده است. تو از دختران سالم اطراف من پر انرژی تر و فعال تری. از هیچ چیزی هم کم نگذاشتی....» صدایش را نمی شنوم.
به دنیای دیگری پرتاب می شوم؛ به نخستین روزی که کسی قول داد همیشه کنارم خواهد بود و این بیماری اهمیتی در با هم ماندن ما ندارد. به روبه رو خیره می شوم؛ به دختر و پسر جوانی که به روی هم لبخند می پاشند.
 اما بیماری مهم بود؛ به هویت «سلامتی» برساخته یک انسان در برابر «بیماری» می رسم. به باور ناتوانی در برابر قدرت موهوم عموم انسان ها. به هزاران خاطره منتج به تنهایی می رسم و به صدای مهربانی در کنارم. «از وقتی تو را دیدم، فهمیدم «ام اس» هیچ مشکلی برای یک زندگی زناشویی ایجاد نمی کند.» به چهره رنجورش خیره می شوم.

کسی با او با صدای من سخن می گوید؛ «می بینم آن روزی را که برای پسرت یک دختر سالم در نظر بگیری!» فریاد می زند؛ «اگر پسرم کسی را بخواهد که «ام اس» داشته باشد، حتماً پیش قدم می شوم.»
تمام تلاشش را برای امید دادن به من در نیم ساعت گذشته کرده است، بی توجه به شکست من برای هم زیستی در کنار یک همسر. تشریح همه خوبی ها و بدی های یک همسر بیمار به اندازه تک تک ثانیه های زندگی مشترک خواهد بود.

دیابت، میگرن، کم خونی، بیماری های قلبی و عروقی، آسم و ... بیماری های رایجی هستند که مراقبت و ملاحظه بیشتری را می طلبند و در برابر «ام اس» دشواری های بیشتری دارند، اما نام «ام اس» این میان ترسناک تر شده است. «چرا و چگونه یک بیماری کنترل شده با کمترین نشانه های بیماری با زندگی متاهلی ناسازگار می شود؟» این پرسش را هزار بار از خودم پرسیده ام؛ «زمانی که من بخواهم! زمانی که دیگران به دنبال دستاویزی برای پاک کردن صورت مسئله ها باشند!» در سرم می پیچد؛ «خب! البته به بیماری ات برمی گردد.»
جمله ای تکراری برای توجیه واقعیت های روزمره و بی پاسخ گذاشتن انتظارات مبرهن زندگی یا فرار از مسئولیت ها! به روزها و شب های خستگی و ناامیدی می روم؛ به هزاران دلیل برای نخواستن و توجیهی به نام بیماری از سوی دو زوج. خستگی، گرما و فشار عصبی برای هر انسانی دشوار است و برای کسی که به دنبال دلیلی برای گریختن و نبودن در یک رابطه است، بهانه ای مناسب.

شرایطی که بیماری تشدید می شود و رابطه دشوار. «ام اس» تنها در موارد پیشرفته به اعصاب بدن در حدی آسیب می زند که رابطه جنسی زناشویی مختل خواهد شد و در دیگر موارد افسردگی ناشی از بیماری یا عارضه داروها می تواند تمایل بیمار را به برقراری رابطه کاهش دهد. حتی در شکل پیشرفته «ام اس»، هم این بیماری یک رابطه با درک متقابل را نمی تواند زیر سوال ببرد. با قطره های آب فواره پارک، ذهن من می رقصد؛ به گذشته و آینده می رود، به روزهای شاد و شب های غم و به امید و افسردگی؛ به روزهایی که بیمار بودن لازمه بودنِ «دیگری» بود و به امروزهایی که بیماری دیگر هویت بخش من یا دیگری نیست.

  منبع: روزنامه شرق ، شماره 2898  ، نویسنده: مریم پیمان